Síla ženského leadershipu v autentickém pojetí

Leadership je jedním z nekonečné řady termínů, který se objevuje v souvislosti s obchodním prostředím, vedením lidí, firemní kulturou, manažerskými schopnostmi či strategií úspěchu atd. Přesná definice by byla pravděpodobně odlišná od jednotlivce. LEADER je pojem, který už sám o sobě má zvučný podtón.

Postupem času se situace vyvinula tak, že i v oborech, kde dříve vedení drželi pevně ve svých rukách muži, září ženy a samozřejmě naopak. Co se nezměnilo a zůstává zapsané v rozsahu pozornosti, je soukromý život, rodinný život, fyzická a psychická kondice jako hodnoty mimo pracovní rámec. Skloubit pracovní ambice se spokojeným soukromým životem je umění, udržet si stabilní progresivní křivku úspěchu a neohrozit tím tak plnohodnotný soukromý život, je otázkou priorit a zdravých vnitřních přesvědčení, což vnáší smysluplnost do všeho, pro co se rozhodneme. A o to se jedná, pokud mluvíme o leadershipu v autentickém pojetí, a je jedno, zda jej budeme genderově selektovat.

Zodpovědnost ve vedoucích pozicích je vystavena psychické zátěži, kterou jsou muži v nevyvážené formě v dlouhodobém měřítku nastaveni zvládat lépe. Naproti tomu Leader se vyznačuje vyšším nasazením a tahem na branku v dlouhodobém horizontu ve vyvážené formě, a to bez ohledu na gender. Čím je pracovní tempo a náplň složitější; vyžadující vyšší nároky, tím se zvýrazňuje individuální úroveň předpokladů leadera. Tzv. se odkrývá charakter leadera, a tudíž následně i úspěšnost v praxi. Žena se s takovými nároky vyrovnává jinak než muž a rovněž i „intuitivně“ reaguje jinak, pokud je tlak vyvíjen dlouhodobě.

Nedochází-li k adekvátní kompenzaci a čerpání zdrojů k uvolnění napětí, dochází ke ztrátě kreativity a začínají převyšovat negativní stránky přetížení jako únava, demotivace, stres, strach a další. Není třeba zabíhat do detailů, každý z nás může predikovat, k čemu by mohlo dojít.

Co dělá ženský leadership výjimečným a jak té výjimečnosti dosáhnout v praxi?

Ženy pracující v prostředí s převažující mužskou složkou mají tendenci vyrovnávat mnohdy silně „konkurenční“ (čistě mužská energie) prostředí vysokým nasazením, které je, bohužel, v konfliktu s přirozenou ženskou složkou „sdílení“. Přesně v tomto bodě tkví výhoda ženy leadera, jejíž primární a autentická esence není soutěživá, nýbrž slučující. V případě, že je uchopena plně autenticky, mění se vize a strategie vedení. Směr a realizace každého kroku v rámci manažerských kompetencí vycházejí z „nesoutěživé“ perspektivy, čímž dochází ke změně nejen v rámci týmové dynamiky, ale i k progresivnějšímu vývoji organizační vize. Přesah autentického vedení je daleko vyšší, než by se na první dojem mohlo zdát.

Neuvěřitelnou výhodou ženy je její tvořivost, pokud je vědomě použita k nastolení rovnováhy mezi pracující a soukromou složkou, dochází k propojení její magnetické a dynamické stránky ve všech aspektech sebepojetí. Spojením se se zdrojem inspirace, s autenticitou vnitřního leadera, ženy nalézají spojení s vlastním darem tvořit, motivovat a inspirovat.

Veronika