Koučink pro ženy

Veronika Kovarova_Zivotni koucink

Ženský autentický leadership

V komplexním měřítku je vize zaměřena se na hlubší smysl leadershipu a autentickou sílu vedení.

V hledáčku pozornosti v rámci individuálního setkání jsou nejen motivy utvářející osobní vizi, ale i rozbor a pojmenování si nejvyšších hodnot, které staví základní kameny úspěšné leadership strategie. Co to je, jak toho dosáhnout a co pro to udělat? To jsou základní otázky, které směřují k úspěšnému plánování s dlouhodobou perspektivou. V praxi se skvěle osvědčuje jako flexibilní přístup, nadhled a vědomí správného rozhodnutí. 

Psychologie jednotlivých kroků a ukotvení smysluplnosti a přínosu je pevným výchozím bodem, jak zacílit a následně uvolnit vnitřní potenciál k realizaci a postupné udržitelnosti osobní vize. V průběhu programu se zaměříme na hlubší poznání osobních emočně-sociálních vzorců, které ovlivňují pracovní ambice, výkon a úspěch.

Má podpora směřuje ke všem ženám manažerkám, podnikatelkám, ženám s profesí s vysokou zodpovědností a ostatně všem ženám, které:

  • cítí psychický tlak a stres ve spojení s pracovním nasazením
  • se chtějí posunout dále a zhodnotit tak své know-how v pracovním uplatnění či podnikání
  • uvažují o nové pracovní etapě, změně profese
  • touží najít ten „svůj“ správný směr (vedení)
  • jednoduše si chtějí rozšířit obzory
Ženský leadership_Veronika Kovářová

 “Dobrý leader je spojen se svou duší … . Stát se leaderem je nejzásadnější volbou, jakou člověk může učinit – je to rozhodnutí vystoupit ze tmy na světlo. ” Deepak Chopra

Leadership

je jedním z nekonečné řady termínů, který se objevuje v souvislosti s obchodním prostředím, vedením lidí, firemní kulturou, manažerskými schopnostmi či strategií úspěchu atd. Přesná definice by byla pravděpodobně odlišná od jednotlivce. LEADER je pojem, který už sám o sobě má zvučný podtón.

Postupem času se situace vyvinula tak, že i v oborech, kde dříve vedení drželi pevně ve svých rukách muži, září ženy a samozřejmě naopak. Co se nezměnilo a zůstává zapsané v rozsahu pozornosti, je soukromý život, rodinný život, fyzická a psychická kondice jako hodnoty mimo pracovní rámec. Skloubit pracovní ambice se spokojeným soukromým životem je umění, udržet si stabilní progresivní křivku úspěchu a neohrozit tím tak plnohodnotný soukromý život, je otázkou priorit a zdravých vnitřních přesvědčení, což vnáší smysluplnost do všeho, pro co se rozhodneme. A o to právě jde v tomto programu.

Zodpovědnost

ve vedoucích pozicích je vystavena psychické zátěži, kterou jsou muži v nevyvážené formě v dlouhodobém měřítku nastaveni zvládat lépe. Naproti tomu leader se vyznačuje vyšším nasazením a tahem na branku v dlouhodobém horizontu ve vyvážené formě, a to bez ohledu na gender. Čím je pracovní tempo a náplň složitější, vyžadující vyšší nároky, tím se zvýrazňuje individuální úroveň předpokladů leadera. Tzv. se odkrývá charakter leadera, a tudíž následně i úspěšnost v praxi. Žena se s takovými nároky vyrovnává jinak než muž a rovněž i “intuitivně” reaguje jinak, pokud je tlak vyvíjen dlouhodobě.

Výhoda ženského leadershipu v autentickém pojetí

Nedochází-li k adekvátní kompenzaci a čerpání zdrojů k uvolnění napětí, dochází ke ztrátě kreativity a začínají převyšovat negativní stránky přetížení jako únava, demotivace, stres, strach a další. Není třeba zabíhat do detailů, každý z nás může predikovat, k čemu by mohlo dojít. 

Co dělá ženský leadership výjimečným a jak té výjimečnosti dosáhnout v praxi? 

Ženy pracující v prostředí s převažující mužskou složkou mají tendenci vyrovnávat mnohdy silně “konkurenční” (čistě mužská energie) prostředí vysokým nasazením, které je, bohužel, v konfliktu s přirozenou ženskou složkou “sdílení”. Přesně v tomto bodě tkví výhoda ženy leadera, jejíž primární a autentická esence není soutěživá, nýbrž slučující. V případě, že je uchopena plně autenticky, mění se vize a strategie vedení. Směr a realizace každého kroku je pojímána z “nesoutěživé” perspektivy.

Výstup z dlouhodobého hlediska

Neuvěřitelnou výhodou ženy je její tvořivost, pokud je vědomě použita k nastolení rovnováhy mezi pracující a soukromou složkou, dochází k propojení její magnetické a dynamické stránky ve všech podobách “JÁ”. Spojením se se zdrojem inspirace, s autenticitou vnitřního leadera, ženy nalézají spojení s vlastním darem tvořit, motivovat a inspirovat.

Pokud by Vás cokoli zajímalo, jsem k dispozici na uvedených kontaktech Těším se na spolupráci. Veronika